За нас

За нас

Детска градина № 23 „ Звездица“ гр. Добрич е създадена през 1976 г.

ДГ № 23 „ Звездица“ гр. Добрич е предучилищна институция  в  която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в I клас.

През 2017 г. след решение на Общински съвет в Община град Добрич, се преобразуват, чрез сливане  на ДГ № № 23 „ Звездица“ с адрес гр. Добрич, Ул. „ Велико Търново“ №2 и ДГ № 11 „ Дъга“ с адрес гр. Добрич,  Ул. „ Богдан“№ 2.

По настояще, базата на Детската градина № 23 „ Звездица“   се състои от две отделни  сгради. Централна сграда с адрес ул.“ Велико Търново“ № 2  с капацитет за 6 групи на целодневна организация и втора сграда ул. „ Богдан“ № 2 гр. Добрич с капацитет 4 групи на целодневна организация . Сградите са двуетажни и монолитни. Към тях има дворни пространства с уреди и озеленени площи за игра и отдих на децата.

Сградите се отопляват с локална парна инсталация. Всяка сграда разполага с кухня в която се приготвя вкусна и питателна храна съобразена с детското развитие и здравословното хранене. На всеки от етажите са разположени просторни занимални за целодневния престой на децата. Към всяка занималня има гардеробни и сервизни помещения.

Сградата на ул. „Велико Търново” №2  разполага с обособени физкултурен салон и  кабинет по музика, оборудвани според изискванията за физическата среда.

В предучилищната институция се възпитават , социализират и обучават над 250 деца разпределени в 10 възрастови групи. Детската градина предоставя подкрепа за личностно развитие, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на всяко дете.

            Детската градина създава условия за стимулиране и обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на всяко дете да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

ДГ № 23 „ Звездица“ гр. Добрич разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, който включва 22 педагози, 2 медицински сестри, 10 помощник- възпитатели и  7 служители и работници. Усилията на целия екип е насочен към осигуряване на подходяща среда за учене, чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.