Образователни дейности

Образователни дейности

НАШАТА МИСИЯ - да осигури възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация.

НАШАТА ВИЗИЯ - детската градина да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, разбрано и подкрепено. Предпочитана среда за малкия човек, където се гарантира умственото, емоционалното, социалното, личностното и здравно - физическо развитие. 
Детската градина да бъде център за родители - търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и съгласие.

ПРИ НАС:

 

• Учебният процес дава знания по всички образователни направления.

• Организираме занимания в областта на изкуствата, които формират естетическа култура и ценностна система.

• Разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

В своята практика съблюдаваме характеристиките на ДГ и приоритетите, които си поставяме да отговарят и съответстват на интересите, възможностите, желанията и възрастовите специфики на децата. 

Допълнителни дейности.

 • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
 • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;
 • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;
 • Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост;
 • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура;
 • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
 • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано;
 • Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията;
 • Наблюдава се тенденция кьм пълна посещаемост на практиките и участие на всяко дете в няколко практики;
 • Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното;
 • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността;