По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

 

1.Изграждане на ефективен механизъм в ДГ №23 „ Звездица , гр. Добрич за осигуряване на по успешна адаптация на 3 годишното дете, необходимо условие за осигуряване на цялостното развитие на детската личност.

 

2. Усъвършенстване на взаимодействието между учителите с представителите на семейната общност в рамките на детската градина. Изграждане на успешен модел на взаимодействието, който да се мултиплицира в рамките на детската градина и в други детски градини, като добри практики.

 

3.Организиране на приемна „ Стая на семейството“, чрез която да се осигури подкрепяща за плавен преход на 3 годишното дете от семейната среда към детската градина.