По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

13.11.2019г.

Дейност 2 : Осигуряване на допълнителен педагогически  и непедагогически персонал се осъществява , чрез назначаване на логопед, психолог и помощник- възпитател в детската градина.

Педагогическа и психологическа подкрепа на децата  се осъществява под формата на обща и допълнителна подкрепа и включва:

подкрепа за социално и емоционално развитие, в т.ч. за спортни дейности, дейности в областта на изкуствата, и здравословен начин на живот, скрининг за обучителни затруднения и логопедична работа, осъществявани от включените в проекта учители, психолози и/или логопеди

Дейностите са  насочени към формиране на мотивация за активно приобщаване на децата в системата на предучилищното образование.