Проект :BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Проект :BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Проект :BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

01.07.2023г.

Проект :BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Проектът е на стойност 109 562 541,93 лв.

Във връзка с  изменение в методологията и критериите за подбор на операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по приоритетна ос 5. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР), Управляващият орган на ОПНОИР определи начина, по който ще се финансират следните допълнителни или изменени поддейности, одобрени от Комитета за наблюдение:

 

  • Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование
  • Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал
  • Допълнително обучение по български език на ученици в училищното образование, вкл. на ученици от Украйна и от други чужди образователни системи
  • Разработване и адаптиране на методики/инструменти за преодоляване на последиците от кризи в образователната система и тяхното въвеждане в образователния процес
  • Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето
  • Работа с родители (за детски градини)

От 1.07.2023 г. ,ДГ №23 Звездица се включи в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. BG05M20P001-5.001-0001 в следните поддейности:

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ след 01.07.2023 г. продължава да се изпълнява като Дейност Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Осигурен персонал – логопед и помощник възпитател.

Дейност 3: ДГ №23 „ Звездица“, изпълняваща дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  изпълнява и нова дейност в рамките на проект BG05M20P001-5.001 -0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Дейност. Работа с родители (за детски градини).
Дейността е планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родителите, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на криза, да се осигурят условия  за ефективност на образованието.

По този проект наред с осигуряването на приобщаващото образование в ДГ №23 „ Звездица“ се провежда и интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Като предпочетена форма в детската градина е : Включване на родителите в процеса по организация и провеждане на празници и събития, работилници, публични изяви и др.